O NAMA

Savez medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske

Savez je osnovan na osnivačkoj skupštini održanoj 1999. godine. Naziv Saveza glasi: „SAVEZ MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA REPUBLIKE SRPSKE”

Sjedište Saveza je u Banja Luci, Klinički centar Banja Luka, ulica Dvanaest beba bb.

Savez čine udruženja medicinskih sestara i tehničara i njihove podružnice, prihvata odnose i saradnju sa udruženjem ljekara Republike Srpske.

Savez je dobrovoljna vanstranačka, stručna organizacija udruženja medicinskih sestara i tehničara i njihovih podružnica, osnovan radi organizovanog djelovanja na unapređenju i poboljšanju zdravstvene djelatnosti, potpunije i efikasnije uloge medicinskih sestara i tehničara, a u skladu sa dostignućima medicinske prakse.

Prioritetni zadaci Saveza su ostvarivanje statusnih prava ovog profila zdravstvenih radnika, organizovanje stručnih sastanaka, seminara, simpozijuma, kongresa, kao i ostvarivanje saradnje sa odgovarajućim ljekarskim organizacijama u zemlji i organizacijama medicinskih sestara i tehničara u inostranstvu.

Rad Saveza je javan

Javnost u radu Saveza može biti isključena u slučajevima kada postoji mogućnost povrede profesionalne tajne.

Članovi Saveza

Su udruženja medicinskih sestara i tehničara i njihove podružnice.

Strukovne sekcije

Se osnivaju po kriterijumu pripadnosti zdravstvenih radnika po odgovarajućem profilu.

Ciljevi i djelatnost

Saveza su

 • praćenje razvoja i dostignuća medicinskih i srodnih nauka u cilju što potpunijeg unapređivanja znanja i osposobljavanja za rad medicinskih sestara i tehničara,
 • razvijanje etičke svijesti – morala članova Saveza u skladu sa kodeksom etike zdravstvenih radnika Republike Srpske,
 • organizovanje i unapređenje stručnog rada medicinskih sestara i tehničara,
 • praćenje i proučavanje potreba razvoja zdravstvene djelatnosti i zdravstvene zaštite,
 • rad na zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva,
 • organizaciono djelovanje u udruženjima, podružnicama i sekcijama u smislu povezivanja i usmjeravanja njihovog rada,
 • stalna saradnja sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, kao i ostalim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu čija je djelatnost vezana za zdravstvo,
 • osposobljavanje svojih članova i stanovništva u domenu zdravstvene zaštite za djelovanje u vanrednim situacijama,
 • obavlja i druge zadatke koji neposredno doprinose ostvarivanju osnovnih ciljeva Saveza.

Savez u svom radu primjenjuje:

 • Statut,
 • Kodeks medicinskih sestara i tehničara,
 • Poslovnik o radu Skupštine Saveza,
 • Poslovnik o radu Upravnog odbora,
 • Poslovnik o radu strukovnih sekcija,
 • Poslovnik o radu Višeg suda časti,
 • Poslovnik o stručnim aktivnostima Saveza,
 • Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju,
 • Pravilnik o dodjeli nagrada i priznanja,
 • Pravilnik o radničkim sportskim igrama, i
 • drugi opšti akti u skladu sa zakonskim propisima koji su od značaja za rad Saveza.

Statut

Statutom uređuje se naziv, sjedište i pravni položaj Savez medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske (u daljem tekstu: Savez); zastupanje i predstavljanje Saveza; javnost rada Saveza; ciljevi i djelatnost Saveza; postupak prijema i isključenja članova Saveza; prava i obaveze članova; organi Saveza, način njihovog izbora i trajanje njihovog mandata, ovlašćenja i pravila glasanja; osnivanje strukovnih sekcija i njihovi organi; način sticanja, korišćenja i raspolaganja sredstvima Saveza; uslovi i postupak za sticanje statusa Saveza od javnog interesa; postupak raspodjele preostale imovine u slučaju prestanka rada Saveza; kao i druga pitanja od interesa za rad Saveza.