O KONGRESU

PRVI NAUČNO-STRUČNI KONGRES
„ZDRAVLJE ZA SVE – POGLED U BUDUĆNOST“

Upravni odbor Saveza medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske nakon izbora novog rukovodstva a nastojeći da svoj rad podigne na viši nivo, donio je odluku da se u 2023.godini održi edukativni skup naučno stručnog karaktera. Naziv skupa je „Zdravlje za sve – pogled u budućnost“, a po vrsti edukacije-kongres.

Nastojanja su da organizacija Kongresa bude jedan od načina kako bi Savez imao zapaženiju i veću ulogu u sektoru zdravstvene zaštite Republike Srpske.

Kako je Savez medicinskih sestara i tehničara stručna organizacija, Kongres se organizuje zajedno sa Fakultetom zdravstvenih studija Univerziteta Bijeljina, koji je naučno-nastavna ustanova i koji je statusno i organizaciono u mogućnosti da planirani naučno-stručni skup izvede na visokom nivou.

U cilju omasovljavanja Kongresa Organizacioni odbor je shvatanja da učešće na istom pored medicinskih sestara treba da uzmu i doktori medicine i farmaceuti.

Kongres će biti akreditovan kod Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, imajući u vidu da je kako naučno tako i stručnog karaktera, te da bi učesnici koji nisu uzeli učešće u pisanju radova stekli određene benefite (bodove).

Kongres je namjenjen zdravstvenim radnicima (doktorima medicine, medicinskim sestrama i farmaceutima) sa područja Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije i drugih država iz regiona.