Statut

Na osnovu člana 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske", br. 52/01 i 42/05) i čl. 3. i 88. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službeni glasnik Republike Srpske", broj 106/09), Savez medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske vrši usklađivanje svojih unutrašnjih akata i načina rada, sa relevantnim zakonskim odredbama i na skupštini Saveza održanoj 2013. godine u Banja Luci, d o n o s i:

STATUT
SAVEZA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA
REPUBLIKE SRPSKE
I - OSNOVNA ODREDBA
Član 1.

Ovim Statutom uređuje se naziv, sjedište i pravni položaj Savez medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske (u daljem tekstu: Savez); zastupanje i predstavljanje Saveza; javnost rada Saveza; ciljevi i djelatnost Saveza; postupak prijema i isključenja članova Saveza; prava i obaveze članova; organi Saveza, način njihovog izbora i trajanje njihovog mandata, ovlašćenja i pravila glasanja; osnivanje strukovnih sekcija i njihovi organi; način sticanja, korišćenja i raspolaganja sredstvima Saveza; uslovi i postupak za sticanje statusa Saveza od javnog interesa; postupak raspodjele preostale imovine u slučaju prestanka rada Saveza; kao i druga pitanja od interesa za rad Saveza.

II - NAZIV, SJEDIŠTE I PRAVNI POLOŽAJ SAVEZA
Član 2.

Savez je osnovan na osnivačkoj skupštini održanoj 1999. godine.

Naziv Saveza glasi: „SAVEZ MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA REPUBLIKE SRPSKE"

Sjedište Saveza je u Banja Luci, Klinički centar Banja Luka, ulica Dvanaest beba bb.

Član 3.

Savez ima svojstvo pravnog lica.

Savez je upisan u Registar udruženja Osnovnog suda u Banjaluci.

Član 4.

Savez ima svoj znak koji predstavlja simbol djelatnosti medicinskih sestara i tehničara, pružene ruke oko kruga u čijoj sredini se nalazi zmija omotana oko epruvete.

Član 5.

Savez ima okrugli pečat promjera 4 cm.

Uz rub pečata ispisan je tekst: Savez medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske.

U sredini pečata nalazi se znak Saveza.

Član 6.

Savez čine udruženja medicinskih sestara i tehničara i njihove podružnice.

Savez prihvata odnose i saradnju sa udruženjem ljekara Republike Srpske.

Član 7.

Savez u svom radu primjenjuje:

 1. Statut
 2. Kodeks medicinskih sestara i tehničara,
 3. Poslovnik o radu Skupštine Saveza,
 4. Poslovnik o radu Upravnog odbora,
 5. Poslovnik o radu strukovnih sekcija,
 6. Poslovnik o radu Višeg suda časti,
 7. Poslovnik o stručnim aktivnostima Saveza,
 8. Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju,
 9. Pravilnik o dodjeli nagrada i priznanja,
 10. Pravilnik o radničkim sportskim igrama, i
 11. drugi opšti akti u skladu sa zakonskim propisima koji su od značaja za rad Saveza.
Član 8.

Savez je dobrovoljna vanstranačka, stručna organizacija udruženja medicinskih sestara i tehničara i njihovih podružnica, osnovan radi organizovanog djelovanja na unapređenju i poboljšanju zdravstvene djelatnosti, potpunije i efikasnije uloge medicinskih sestara i tehničara, a u skladu sa dostignućima medicinske prakse.

Prioritetni zadaci Saveza su ostvarivanje statusnih prava ovog profila zdravstvenih radnika, organizovanje stručnih sastanaka, seminara, simpozijuma, kongresa, kao i ostvarivanje saradnje sa odgovarajućim ljekarskim organizacijama u zemlji i organizacijama medicinskih sestara i tehničara u inostranstvu.

III – ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
Član 9.

Savez predstavlja pred drugim organima i organizacijama predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.

Savez zastupa predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik Upravnog odbora i generalni sekretar i odgovorni su za zakonitost rada Saveza.

Član 10.

Naredbodavci za izvršenje finansijskog plana Saveza i korištenje i raspolaganje sredstvima Saveza su predsjednik Upravnog odbora Saveza i generalni sekretar.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Upravnog odbora zamjenjuje ga potpredsjednik.

IV- JAVNOST RAD
Član 11.

Rad Saveza je javan.

Javnost u radu Saveza može biti isključena u slučajevima kada postoji mogućnost povrede profesionalne tajne.

Član 12.

Javnost u radu obezbjeđuje se dostavljanjem poziva, predstvanicima sredstava javnog informisanja i organizacijama sa kojima Savez sarađuje, za sjednice Skupštine Saveza i značajnije manifestacije koje organizuje Savez.

Načelo javnosti se ostvaruje pravovremenim i istinitim obavještavanjem članova o redovnim i vanrednim sjednicama svih organa Saveza pisanim izvještajima objavljenim na službenoj internet stranici Saveza.

V- CILJEVI I DJELATNOST SAVEZA
Član 13.

Ciljevi i djelatnost Saveza su:

 1. praćenje razvoja i dostignuća medicinskih i srodnih nauka u cilju što potpunijeg unapređivanja znanja i osposobljavanja za rad medicinskih sestara i tehničara,
 2. razvijanje etičke svijesti - morala članova Saveza u skladu sa kodeksom etike zdravstvenih radnika Republike Srpske,
 3. organizovanje i unapređenje stručnog rada medicinskih sestara i tehničara,
 4. praćenje i proučavanje potreba razvoja zdravstvene djelatnosti i zdravstvene zaštite,
 5. rad na zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva,
 6. organizaciono djelovanje u udruženjima, podružnicama i sekcijama u smislu povezivanja i usmjeravanja njihovog rada,
 7. stalna saradnja sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, kao i ostalim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu čija je djelatnost vezana za zdravstvo,
 8. osposobljavanje svojih članova i stanovništva u domenu zdravstvene zaštite za djelovanje u vanrednim situacijama,
 9. obavlja i druge zadatke koji neposredno doprinose ostvarivanju osnovnih ciljeva Saveza.
VI - ČLANSTVO U SAVEZU
Član 14.

Članovi Saveza su udruženja medicinskih sestara i tehničara i njihove podružnice.

Član 15.

Članstvo u Savezu se zasniva na principu dobrovoljnosti podnošenjem pismenog zahtjeva sa priloženim dokazima o registraciji udruženja ili podružnice kod nadležnog suda, statutom, podacima o članovima i licima koji ih zastupaju i predstavljaju.

Ukoliko posumnja u tačnost određenih podataka vezanih za ispunjavanje uslova za prijem u članstvo, predsjednik Upravnog odbora može tražiti da se o zahtjevu izjasni Upravni odbor Saveza.

Član 16.

Udruženja i podružnice dužni su obavijestiti Savez o prijemu novih članova.

Član 17.

Članstvo u Savezu prestaje:

 1. dobrovoljnim istupanjem udruženja i podružnice iz članstva,
 2. isključenjem zbog neplaćanja članarine za sve prijavljene članove kroz period od 6 mjeseci,
VII - PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
Član 18.

Članovi Saveza imaju pravo da budu informisani o radu svih organa Saveza.

Član 19.

Članovi udruženja i podružnica imaju pravo da putem Saveza učestvuju u radu stručnih simpozijuma, seminara i sličnih manifestacija i na taj način doprinesu usavršavanju svoga stručnog znanja i sposobnosti.

Članovi udruženja i podružnica imaju pravo da objavljuju stručne radove putem publikacija koje izdaje Savez, udruženja, podružnice i strukovne sekcije.

Član 20.

Članovi Saveza dužni su da aktivno doprinose u djelatnostima Saveza i radu organa Saveza čiji su članovi.

Član 21.

Članovi udruženja i podružnica su dužni da svojim radom i ponašanjem čuvaju ugled medicinskih sestara i tehničara kao i ugled Saveza u cjelini.

Članovi udruženja i podružnica dužni su da plaćaju članarinu.

Od ukupne mjesečne članarine koju članovi udruženja i podružnica uplaćuju 15 % se direktno po automatizmu uplaćuje na račun Saveza.

VIII - ORGANI SAVEZA I ORGANIZACIONA ŠEMA
Član 22.

Strukovne sekcije se osnivaju po kriterijumu pripadnosti zdravstvenih radnika odgovarajućem profilu (radnoj specijalnosti), na republičkom nivou bez obzira na mjesto prebivanja i rada.

Strukovne sekcije rade u skladu sa odredbama ovog statuta, te zadacima i ciljevima Saveza.

Predsjednik Skupštine Saveza i predsjednik Upravnog odbora Saveza ne mogu biti članovi istog udruženja.

Član 23.

Organi Saveza su:

 1. Skupština,
 2. Upravni odbor,
 3. Nadzorni odbor,
 4. Komisije,
 5. Viši sud časti.
Član 24.

Organi strukovnih sekcija su:

 1. Skupština,
 2. Upravni odbor,
A) Skupština Saveza
Član 25.

Skupština Saveza je najviši organ upravljanja Savezom.

Skupština se saziva najmanje jednom godišnje, a može biti sazvana i češće na zahtjev najmanje polovine od ukupnog broja udruženja i podružnica ili jedne trećine zastupnika u Skupštini Saveza.

Skupštinu saziva predsjednik Skupštine pismenim putem.

Član 26.

Udruženja i podružnice delegiraju po jednog zastupnika u Skupštinu Saveza za svakih 100 članova za koje uplaćuju članarinu Savezu.

Udruženja i podružnice koja uplaćuju članarinu Savezu za manje od 100 članova imaju pravo da delegiraju samo jednog zastupnika u Skupštinu Saveza.

Mandat zastupnika u Skupštini traje četiri godine sa mogućnošću obnavljanja istog na još jedan mandatni period.

Mandat zastupnika u Skupštini prestaje istekom mandata, podnošenjem ostavke, opozivom, prestankom članstva u udruženju ili podružnici ili smrću zastupnika.

Član 27.

Predsjednik Skupštine predsjedava sjednicama Skupštine; učestvuje u pripremanju sjednica Skupštine; daje nalog generalnom sekretaru za sazivanje skupštine; stara se o pripremanju odluka i drugih akata Skupštine; potpisuje odluke i druge akte koje usvoji Skupština i brine se o njihovom izvršenju; obavlja i druge zadatke za koje ga ovlasti Skupština.

Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika za vrijeme njegovog odsustva ili spriječenosti.

Član 28.

Skupština Saveza u okviru svojih nadležnosti:

 1. razmatra rad Upravnog odbora, Višeg suda časti, komisija Saveza,
 2. donosi statut Saveza i njegove izmjene i dopune, kao i druge akte Saveza utvrđene zakonom i ovim statutom,
 3. imenuje predsjednika i potpredsjednika Skupštine Saveza, predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora, generalnog sekretara, predsjednika i potpredsjednika i članove Nadzornog odbor i Komisiju za stručno usavršavanje.
 4. ovlašćuje Upravni odbor Saveza i udruženja da imenuju članove Višeg suda časti, odnosno Suda časti, te članove njihovih komisija,
 5. donosi odluku o naknadi predsjednika Upravnog odbora/predsjednika Saveza,
 6. utvrđuje Program izdavačke djelatnosti Saveza,
 7. usvaja finansijski izvještaj i utvrđuje finansijski plan za tekuću godinu,
 8. utvrđuje visinu članarine, kao i raspodjelu članarine između Saveza i udruženja,
 9. predlaže programe vezane za zdravstvenu djelatnost Narodnoj skupštini Republike Srpske putem Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Član 29.

Skupština Saveza može punovažno da radi i odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti ako sjednici prisustvuju zastupnici iz najmanje polovine plus jedan od ukupnog broja udruženja i podružnica.

Odluke Skupštine su punovažne ako za iste glasa natpolovična većina od prisutnih zastupnika na sjednici Skupštine.

Kada Skupština odlučuje o usvajanju statuta i njegovim izmjenama i dopunama, o izboru predsjednika Skupštine i predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora, osnivanju strukovnih sekcija i o eventualnom prestanku istih, kao i o drugim pitanjima za koja Skupština odluči, odluke Skupštine su punovažne ako za iste glasa najmanje 2/3 od ukupnog broja zastupnika Skupštine.

Skupština Saveza na kojoj se podnosi izvještaj o radu za prethodnu fiskalnu godinu održava se u martu nakon predaje završnog računa.

Član 30.

Ukoliko se za pitanje o kojem se glasa na sjednici Skupštine ne izjasni potrebna većina utvrđena prethodnim članom ovog statuta, glasanje se može ponoviti još jednom, a ako se ni poslije toga ne dobije potrebna većina zastupnika, to pitanje se skida sa dnevnog reda Skupštine.

B) Upravni odbor Saveza
Član 31.

Upravni odbor Saveza je izvršni organ koji obavlja poslove između dva zasjedanja Skupštine na načelima utvrđenim ovim statutom, programom rada Saveza i smjernicama dobivenim od Skupštine.

Član 32.

Upravni odbor sačinjavaju:

 1. predsjednik,
 2. potpredsjednik,
 3. generalni sekretar i
 4. članovi koje predlože udruženja.
Član 33.

Članove Upravnog odbora sačinjavaju delegati iz svakog udruženja.

Udruženja i podružnice delegiraju po jednog člana u Upravni odbor za svakih 100 članova za koje uplaćuju članarinu Savezu.

Udruženja i podružnice koja uplaćuju članarinu Savezu za manje od 100 članova imaju pravo da delegiraju samo jednog člana u Upravni odbor.

Član 34.

Mandat predsjednika, potpredsjednika, generalnog sekretar i ostalih članova Upravnog odbora je četri godine sa mogućnošću obnavljanja istog na još jedan mandatni period.

Mandat članova Upravnog odbora prestaje istekom mandata, podnošenjem ostavke, opozivom, prestankom članstva u udruženju ili podružnici ili smrću člana.

Član 35.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini Saveza.

U slučaju odsustva predsjednika radom Upravnog odbora rukovodi jedan od potpredsjednika, koji ga u potpunosti zamjenjuje u obavljanju svim poslova i zadataka.

Potpredsjednici u dogovoru sa predsjednikom odlučuju o segmentima svog rada u Upravnom odboru.

Član 36.

Predsjednik Upravnog odbora Saveza ujedno je i predsjednik Saveza.

Predsjednik Upravnog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad u skladu sa odlukom Skupštine Saveza.

Član 37.

Predsjednik Saveza u okviru svoje nadležnosti:

 1. zastupa i predstavlja Savez u zemlji i inostranstvu,
 2. odgovoran je za zakonitost rada Saveza,
 3. saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora
 4. izvrša odluke, zaključke i stavove Skupštine Saveza,
 5. potpisuje dokumenta koja se tiču finansijskog poslovanja Saveza,
 6. radi neposredno na ostvarivanju zadataka koje mu naloži Skupština Saveza,
 7. predstavlja Sevez u medijama,
 8. organizuje rad Saveza između dvije Skupštine Saveza,
 9. odgovara za tačnost podataka koji se dostavljaju državnim tijelima i institucijama,
 10. potpisuje dokumenta o finansijskom poslovanju,
 11. brine se o ostvarivanju uslova za rad svih ostalih organa Saveza,
 12. neposredno organizuje vođenje stručno-administrativnih poslova za potrebe Saveza,
 13. izvršava i druge poslove koje odredi Skupština Saveza.
Član 38.

Predsjednik Upravnog odbora može da za potrebe Saveza zaključiti ugovor o djelu sa određenim licima za obavljanje poslova koji nisu u nadležnostima organa Saveza, kao što su prevodi dokumentacije sa i na strane jezike, izrada i održavanje baze podataka, izrada i održavanje internet sajta Saveza, knjigovodstvenih usluga i slično.

Član 39.

Upravni odbor sprovodi odluke Skupštine i u tom smislu:

 1. priprema sjednice Skupštine,
 2. priprema i predlaže izmjene statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
 3. sprovodi politiku, zaključke i druge odluke donesene od strane Skupštine,
 4. upravlja imovinom Saveza,
 5. na prijedlog Komisije za stručno usavršavanje, donosi plan aktivnosti Saveza, u decembru za narednu godinu,
 6. vodi finansijske poslove Saveza i podnosi Skupštini finansijski izvještaj i izvještaj o radu Saveza,
 7. imenuje članove stalnih i povremenih komisija Upravnog odbora,
 8. organizuje vođenje stručno-administrativnih poslova za potrebe Saveza,
 9. organizuje izvršavanje odluka i drugih akata Skupštine Saveza,
 10. donosi godišnji Plan aktivnosti Saveza,
 11. odlučuje o osnivanju strukovnih sekcija, kao i o eventualnom prestanku istih,
 12. razmatra izvještaj o radu strukovnih sekcija i daje smjernice za njihov rad,
 13. imenuje članove izdavačkog odbora časopisa koje izdaje Savez,
 14. sarađuje sa Kongresnim odborom u radu na prtipremi kongresa,
 15. pregovara i zaključuje ugovore sa sponzorima radi obezbjeđenja finansijskih sredstava za rad Saveza,
 16. predlaže Program međunarodne saradnje,
 17. odlučuje o prijemu u članstvo, kao i o eventualnom isključivanju iz članstva,
 18. vrši i druge poslove utvrđene ovim statutom i odlukama Skupštine.
Član 40.

Sjednice Upravnog odbora po potrebi saziva i istima predsjedava predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik Upravnog odbora može sazvati sjednicu, prije uobičajenog termina za sazivanje, na sopstvenu inicijativu ili na zahtjev najmanje 3 člana Upravnog odbora.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje jednom u 6 mjeseci, a po potrebi može i češće.

Izuzetno, u hitnim slučajevima sjednice Upravnog odbora mogu se održati i telefonski, elektronskim putem, ili putem video linka, s tim što se donesene odluke potvrđuju na prvoj narednoj sjednici Upravnog odbora.

Upravni odbor može punovažno raditi i odlučivati ako sjednici prisustvuje najmanje 2/3 od ukupnog broja članova Upravnog odbora, a odluke su punovažne ako za iste glasa najmanje polovina plus jedan član Upravnog odbora.

Sjednicama Upravnog odbora u širem sastavu mogu prisustvovati članovi udruženja, podružnica, sekcija ili komisija ako je to od interesa za Upravni odbor.

Član 41.

Generalni sekretar Upravnog odbora obavlja najsloženije poslove i zadatke, i to:

 1. sarađuje sa predsjednicima u pripremi i utvrđivanju dnevnog reda sjednica i Skupštine i Upravnog odbora,
 2. dostavlja pozive za sjednice Skupštine i Upravnog odbora,
 3. izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora,
 4. vodi zapisnik na sjednicama Upravnog odbora,
 5. stara se o izvršavanju planova i Programa rada Upravnog odbora,
 6. vrši administrativne poslove Saveza,
 7. po ovlašćenju Upravnog odbora ostvaruje saradnju sa inostranim savezima medicinskih sestara i tehničara i zdravstvenim ustanovama,
 8. u slučaju sprečenosti da vrši svoju funkciju zamjenjuje ga član Upravnog odbora na osnovu posebne odluke Upravnog odbora,
 9. vrši pripremu prijedloga akata, odluka, planova i programa koje donose organi Saveza i izvještaja o radu.
Član 42.

Upravni odbor saveza može obrazovati administrativno-stručnu službu za obavljanje administrativnih, stručnih, finansijskih i drugih poslova Saveza ili angažovati stručna lica za obavljanje navedenih poslova.

Radnici administrativno –stručne službe imaju prava i dužnosti koje su utvrđene zakonom.

V) Nadzorni odbor Saveza
Član 43.

Nadzorni odbor se sastoji od Predsjednika i dva člana koje bira Skupština Udruženja na period od četri godine sa mogućnošću obnavljanja istog na još jedan mandatni period.

Mandat članova Nadzornog odbora prestaje istekom mandata, podnošenjem ostavke, opozivom, prestankom članstva u udruženju ili podružnici ili smrću člana.

Član 44.

Nadzorni odbor vrši:

 1. nadzor nad finansijskim i materijalnim poslovanjem Saveza,
 2. nadzor nad zakonitim i namjenskim korišćenjem i raspolaganjem sredstvima Saveza,
 3. podnosi godišnji izvještaj o radu Skupštini Saveza, a Upravnom odboru kad on to zatraži.
G) Viši sud časti
Član 45.

Viši sud časti je drugostepeni organ koji odlučuje o povredama Kodeksa etike zdravstvenih radnika Republike Srpske i odredaba ovog statuta, kao i o drugim povredama koje učine pojedini članovi udruženja i podružnica, a kojima se nanosi šteta ugledu i časti Saveza, odnosno drugih povreda koje nanose štetu ugledu i časti medicinskih sestara i tehničara ili zdravstva u cjelini.

Član 46.

Viši sud časti ima predsjednika i četiri člana, zamjenika predsjednika i četiri zamjenika članova koje bira na period od četiri godine Upravni odbor po ovlaštenju Skupštine, sa mogućnošću obnavljanja istog na još jedan mandatni period.

Mandat predsjednika i članova Višeg suda časti, kao i njihovih zamjenika prestaje istekom mandata, podnošenjem ostavke, opozivom, prestankom članstva u udruženju ili podružnici ili smrću člana.

Predsjednik i članovi Višeg suda časti ne mogu biti birani u druge organe Saveza i Udruženja.

Član 47.

Viši sud časti rješava po žalbama protiv odluka sudova časti u udruženjima kao drugostepeni organ.

Viši sud časti može rješavati u prvom stepenu samo ako je pokrenut postupak protiv predsjednika i potpredsjednika Skupštine i Upravnog odbora, generalnog sekretara i članova Upravnog odbora.

Član 48.

Viši sud časti zasjeda i odlučuje u punom sastavu.

Odluke donosi po slobodnom uvjerenju većinom glasova članova suda, po sistemu tajnog glasanja.

Član 49.

Povodom pokrenutih postupka za utvrđivanje odgovornosti Visoki sud časti može prema članovima Saveza izreći sljedeće mjere:

 1. opomenu,
 2. javnu opomenu i
 3. isključenje iz članstva.
Član 50.

Ako je Viši sud časti na prijedlog članova Udruženja samo utvrđivao da li je član Saveza povrijedio čast i ugled zdravstvenog radnika neće izreći mjeru nego samo pismeno saopštiti svoj stav.

Član 51.

Odluka Višeg suda časti donesena u drugom stepenu postaje pravosnažna danom donošenja.

Protiv odluke Višeg suda časti donesene u prvom stepenu može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja.

O žalbi protiv odluke Višeg suda časti donesenoj u prvom stepenu, odlučije Viši sud časti u punom sazivu sastavnjen od svih članova i zamjenika članova, a odluka se donosi nadpolovičnom većinom.

IX – STRUKOVNE SEKCIJE
Član 52.

Strukovne sekcije osniva Upravni odbor Saveza na prijedlog lica koji djeluju na užem strukovnom području zdravstvene njege.

Organizovanje strukovnih sekcija vrši se isključivo u okviru i kroz rad Saveza.

Član 53.

Skupštinu strukovne sekcije čine svi članovi sekcije.

Skupština se održava najmanje jednom godišnje, a po potrebi može i više puta na način kako je ovim Statutom određeno.

Osnivačku skupštinu strukovne sekcije saziva inicijativni odbor nakon što Upravni odbor Saveza donese odluku o osnivanju.

Član 54.

Skupština strukovne sekcije bira predsjednika skupštine, kao i predsjednika i članove upravnog odbora strukovne sekcije.

Rad skupštine strukovne sekcije je punovažan kada joj prisustvuje više od polovine članova.

Član 55.

Upravni odbor strukovne sekcije je izvršni organ koji rukovodi radom u ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrđenih ovim statutom.

Za svoj rad odgovaraju skupštinama strukovnih sekcija i o svom radu podnose izvještaje Skupštini Saveza.

Strukovne sekcije koje dvije godine uzastopno ne podnesu izvještaj o svom radu prestaju postojati kao dio Saveza.

Član 56.

Upravni odbor strukovne sekcije sačinjavaju predsjednik, sekretar, blagajnik i tri člana.

Članovi upravnog odbora biraju se na period od četiri godine, sa mogućnošću obnavljanja istog na još jedan mandatni period.

Mandat članova upravnog odbora može prestati i prije isteka roka od četri godine na prijedlog 2/3 od ukupnog broja članova ili na prijedlog Upravnog odbora odnosno Skupštine Saveza ukoliko se ne pridržavaju odredbi ovog statuta.

Član 57.

Organi strukovne sekcije rade na istim principima i imaju u svom djelokrugu rada ista prava, dužnosti i odgovornosti koja su ovim statutom određena za organe Saveza.

Član 58.

Strukovne sekcije svoje finansijsko poslovanje vode preko žiro-računa Saveza. budući da nema svojstvo pravnog lica.

U pisanoj korespodenciji sekcije koriste znak Saveza.

X – KONGRES
Član 59.

Skupština Saveza organizuje Kongres sa ciljem vođenja debate o značajnim problemima zdravstvene djelatnosti i zdravstvene zaštite, kao i o drugim pitanjima od značaja za rad, položaj i ugled Saveza, kao i njegove uloge u društvenoj zajednici.

Kongres se u pravilu organizuje najmanje jednom u četiri godine, a po potrebi može i ranije.

Član 60.

Skupština Saveza utvrđuje kongresne teme i bira kongresni odbor koji vrši sve poslove oko održavanja Kongresa.

Kongresni odbor formira pomoćna tijela koja su neophodna za održavanje Kongresa:

 1. Organizacioni odbor,
 2. Redakcioni odbor,
 3. Komisije i dr.

Organizacioni odbor redovno podnosi izvještaj, Upravnom odboru Saveza, o toku priprema, kao i finalni izvještaj po završetku Kongresa.

Nakon usvajanja izvještaja od strane Skupštine Saveza, odbori Kongresa se raspuštaju.

XI – FINANSIJSKO POSLOVANJE
Član 61.

Imovinu Saveza čine dobrovoljni prilozi i pokloni koji imaju novčanu vrijednost, finansijska sredstva iz budžetskih dotacija, donacija, zavještanja, subvencije i ugovori sa fizičkim i pravnim licima, prihodi od honorara, prihodi od sponzorskih ugovora, prihodi stečeni putem ostvarivanja ciljeva i aktivnosti Saveza, sredstva od članarina koja uplaćuju udruženja i podružnice koja prikupljaju od svojih članova i ostali prihodi ostvareni zakonitim korišćenjem imovine i sredstava Saveza.

Prihodi od članarine članova Saveza ostvaruju se u udruženjima i podružnicama. Savez raspolaže svojom imovinom u skladu sa ovim statutom i zakonom.

Član 62.

Sredstva Saveza se koriste na osnovu programa aktivnosti Saveza, finansijskog plana i odluka Skupštine Saveza.

Sredstvima Saveza raspolaže, kao naredbodavac za raspolaganje sredstvima, predsjednik Skupštine, predsjednik Upravnog odbora i generalni sekretar.

Savez u pravnom prometu sa trećim licima zastupaju predsjednik Upravnog odbora ili drugo lice koje on odredi.

Član 63.

Savez vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa zakonom.

Nadzor nad zakonitim i namjenskim korišćenjem i raspolaganjem sredstvima Saveza vrši Nadzorni odbor Saveza.

Nadzorni odbor razmatra finansijske obračune i izvještaje koje sastavi odgovarajuća stručna organizacija i o istima daje svoje mišljenje Upravnom odboru i Skupštini Saveza.

Član 64.

Članovi Skupštine Saveza i članovi Upravnog odbora Saveza imaju pravo na naknadu putnih troškova i dnevnica za prisustvovanje sjednicama.

Troškove prisustva sjednicama Skupštine Saveza i Upravnog odbora Saveza padaju na teret udruženja i podružnica.

Ukoliko Savez odluči da angažuje člana udruženja ili podružnice i povjeri mu vršenje određenih aktivnosti u ime Saveza, dužan je da sam snosi njegove troškove.

XII - USLOVI I POSTUPAK ZA STICANJE STATUSA SAVEZA OD JAVNOG INTERESA
Član 65.

Savezu se može zakonom povjeriti da u okviru svoje djelatnosti vrši javna ovlašćenja.

Savez je dužan obezbijediti zakonito i nesmetano sprovođenje javnih ovlašćenja.

Član 66.

Savez može steći status saveza od javnog interesa ukoliko djelovanje prevazilazi interese njegovih članova i ako je namijenjeno interesu javnosti, odnosno nekim njenim segmentima, kao što je oblast zdravstva, nauke, socijalne zaštita, pomoć invalidima, djeci i starijim licima i drugim oblastima od javnog interesa.

Zdravstvena djelatnost je djelatnost od opšteg interesa za Republiku Srpsku, a što je propisano članom 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Član 67.

Smatra se da Savez djeluje u dobrotvore svrhe ako je osnovano s prvenstvenim ciljem da pomaže licima i grupama kojima je pomoć potrebna.

Status Saveza od javnog interesa utvrđuje Vlada Republike Srpske na prijedlog Ministarstva uprave i lokalne samouprave, uz prethodno mišljenje nadležnog ministarstva, po osnovu:

 1. istorijskog;
 2. kulturološkog;
 3. multietničkog;
 4. teritorijalnog principa i
 5. socijalnog - humanitarnog principa.
XIII - PRESTANKA RADA SAVEZA I POSTUPAK RASPODJELE IMOVINE
Član 68.

Savez može da prestane sa radom ukoliko se za to izjasne 2/3 od ukupnog broja članova Skupštine Saveza.

Savez se briše iz Registra udruženja građana na osnovu konačnog rješenja o prestanku rada i na osnovu pravosnažne presude o zabrani rada, pod uslovima propisanim članovima 40. i 41. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske.

Udruženje i podružnica mogu dobrovoljno da istupi iz Saveza.

Član 69.

U slučaju da se ostvare uslovi za brisanje Saveza iz Registra udruženja građana, preostala imovina Saveza se raspodjeljuje u skladu sa odlukom Skupštine Saveza o raspodjeli preostale imovine.

Pri donošenju odluke o raspodjeli preostale imovine Skupština Saveza će sredstva ostvarena od članarine članova povratiti članovima udruženja i podružnica koji su ista izdvajali, ukoliko u trenutku donošenja takve odluke posebni interesi ne budu uslovljavali da sredstva budu usmjerena drugim pravnim ili fizičkim licima.

XIV – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 70.

Izmjene i dopune ovog statuta vršiće se na način propisan članovima 34. i 43. Statuta.

Član 71.

Na osnovu ovog statuta, predsjednik Upravnog odbora Saveza će podnijeti Osnovnom sudu u Banja Luci zahtjev za upis promjene činjenica koje se upisuju u sudski registar.

Član 72.

Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi prečišćeni tekst Statuta Saveza medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske usvojen na Skupštini Saveza održanoj dana, 09.11.2001. godine.

U Banjaluci, 2013. godine.