Zorica Vujić

BIOGRAFIJA PREDAVAČA

Ime i prezime predavača Zorica Vujić
Naziv institucije u kojoj predavač radi sa punim radnim vremenom Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
Sadašnje zvanje Redovni profesor
Izbor u sadašnje zvanje 16.05.2012. godine
Broj godina radnog iskustva 35
Uža naučna oblast Farmaceutska medicinska hemija i strukturna analiza
Doktorat “Isšitivanje određivanje desipramina, maprotilina i moklobemida tankoslojnom hromatografijom, visokoefikasnom tečnom hromatografijom i kapilarnom elektroforezom primenom faktorskog i ekspermentalnog dizajna“odbranjena 23.06.2001. godine na Univerzitetu u Beogradu-Farmaceutski fakultet.
Magisterijum Spektrofotometrijsko i UB-dehnzitometrijsko ispitivanje i određivanje betaksolola, celipolola i metoprolola u farmaceutskim preparatima odbranjena 23.01.1996. godine na univerzitetu u Beogradu – Farmaceutski fakultet.
Akademske specijalističke studije Puštanje leka u promet” odbranjena 2014. godine na Univerzitetu u Beogradu-Farmaceutski fakultet tema specijalističkog rada: “Primena Process Analytical Technology (PAT) u razvoju lekova i proizvodnji čvrstih farmaceutskih oblika”
Specijalizacija „Ispitivanje i kontrola lekova“, odbranjena 2002. Godine na Univerzitetu u Beogradu-Farmaceutski  Fakultet
Fakultet Univerzitet u Beogradu-Farmacetuski fakultet
Reference vezane za oblast predavanja
 1. Obradovic D, Komsta L, Stavrianidi AN, Shpigun OA, Pokrovskiy OI, Vujic Z. Retention mechanisms of imidazoline and piperazine-related compounds in non-aqueous hydrophilic interaction and supercritical fluid chromatography based on chemometric design and analysis. Journal of Chromatography A. 2022; vol 1678; 463340 M21
 2. Jankovic T, Turkovic N, Kotur-Stevuljevic J, Vujic Z, Ivkovic B. Differences in antioxidant potential of chalcones in human serum: In vitro study. Chemico-Biological Interactions. 2020; 324:
 3. M21Turkovic N, Ivkovic B, Kotur-Stevuljevic J, Tasic M, Markovic B, Vujic Z. Molecular Docking, Synthesis and anti-HIV-1 Protease Activity of Novel Chalcones. Current Pharmaceutical Design. 2020; 26 (8): 802-814 M22
 4. Odovic J, Crevar-Sakac M, Vujic Z. The correlation of plasma protein binding and molecular properties of selected antifungal drugs. Journal of the Serbian Chemical Society. 2020; 85 (7): 897-907 M23
 5. Vucinic N, Tubbs S, Eric M, Vujic Z, Maric D, Vukovic B. What Do We Find Attractive about the Face? Survey Study with Application to Aesthetic Surgery. Clinical Anatomy. 2020; 33 (2): 214-222
Trenutno učešće na naučnim projektima Utilization of interplay between inflammation and cancer in the development of compounds with anticancer activity, 2021-;
Usavršavanja
 • Kao učesnik projekta ,,Uloga membranskih fosfolipida u aktivnom transportu serotonina i njegova inhibicija antidepresivima” provela 3 meseca na Medicinskom fakultetu Karlovog Univerziteta u Pragu.
 • Kao učesnik projekta ,,,Biomedical mass spectrometry”, provela je 15 meseca na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Ilinoisu.

Drugi podaci

 • Prorektor Univerziteta u Beogradu, 2021-
 • Dekan farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2012-2015, 2015-2018.
 • Prodekan za finansije Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2012-2015, 2009-2012.
 • Ekspert za oblast analize lekova imenovana od strane ALIMS-a i Ministarstva zdravlja Republike Srbije.
 • Predsednik Republičke stručne komisije za farmaciju 2014-2018.
 • Član Radne grupe za izradu Nacionalne politike u oblasti lekova u Republici Srbiji do 2023. godine.
 • Član Republičke stručne komisije za prevenciju i kontrolu bolesti zavisnosti 2015-2018.
 • Predsednik Upravnog odbora projekta,Quality of care indicators working party & scientific collaborator” 2013-2014.
 • Predsednik stručnog odbora IH i H Simpozijuma farmaceuta i biohemičara Republike Srpske (2007; 2008).
Naziv teme Veštačka inteligencija i virtuelna realnost u medicini

SAŽETAK PREDAVANJA

Veštačka inteligencija (Artificial intelligence, AI) menja način na koji živimo i radimo. Algoritmi veštačke inteligencije se danas sve više koristi u različitim oblastima i postaju sastavni deo moderne zdravstvene zaštite.

Postoje brojni načini na koje AI može pozitivno uticati na medicinsku praksu kao što su:

 1. Dijagnostika bolesti: koristeći algoritme i tehnike mašinskog učenja, AI može identifikovati uzorke i simptome bolesti koje bi inače bilo teško uočiti, posebno u ranim fazama bolesti kao i u interpretaciji rezultata skeniranja i testova;
 2. Personalizovana medicina: AI može pomoći u prilagođavanju terapije pacijentu na osnovu njegovih individualnih karakteristika, uključujući genetske faktore, stil života i okruženje;
 3. Praćenje pacijenata: AI sistemi mogu pratiti pacijente kako bi identifikovali bilo kakve promene u njihovom stanju ili ponašanju koje bi mogle ukazivati na zdravstvene probleme. Na primer, senzori koji se nose na telu mogu pratiti vitalne znakove, upozoriti pacijenta i njegovog lekara i omogućiti preduzimanje preventivnih koraka pre nego što se problem ili stanje pogorša;
 4. Medicinska istraživanja: AI može ubrzati istraživanja novih lekova na dva načina:
  • a) boljim dizajniranjem lekova i
  • b) pronalaženjem optimalne kombinacije novih lekova.
 5. Smanjenje troškova zdravstvene nege: AI se može koristiti za analizu velikog broja medicinskih podataka, identifikovanje najbolje prakse u zdravstvenoj nezi čime se smanjuju troškovi; Prednosti primene AI u medicini su poboljšanje efikasnosti i efektivnosti, smanjenje troškova i poboljšanje ishode lečenja. Važno je napomenuti da AI sistemi ne mogu zameniti lekare i medicinsko osoblje. Umesto toga AI treba da bude korišćena kao alat za podršku u dijagnostikovanju, planiranju terapije i praćenju pacijenata.