Vladimirka Jovišić

BIOGRAFIJA PREDAVAČA
Ime i prezime predavača Vladimirka Jovišić
Naziv institucije u kojoj predavač radi sa punim radnim vremenom Univerzitet ,,Bijeljina“, Bijeljina
Sadašnje zvanje Doktor medicinskih nauka – Farmacija
Izbor u sadašnje zvanje Docent
Broj godina radnog iskustva 10
Uža naučna oblast Farmakologija sa toksikologijom i kliničkom farmakologijom
Doktorat 2022. god., naučna oblast Farmakologija, uža naučna oblast Farmakologija sa toksikologijom i kliničkom farmakologijom, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet
Fakultet 2012. god., Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Reference vezane za oblast predavanja
  1. Vukmirovic S, Ilic V, Tadic V, Capo I, Pavlovic N, Tomas A, Paut-Kusturica M, Tomic N, Maksimovic S, Stilinovic N. Comprehensive Analysis of Antioxidant and Hepatoprotective Properties of Morus nigra L.Antioxidants Vol. 12 (2) 2023.
  2. Ilić V, Vukmirović S, Stilinović N, Arsenović M, Milijašević B. Insight of anti-diabetic effect of low dose of stevioside. Biomedicine Pharmacotherapy. Vol. 90 (2017): 216-221.
  3. Arsenović M, Ilić V, Maksimović Z.Intervencije službe hitne medicinske pomoći u bijeljinskim srednjim školama tokom školske 2015/2016 godine. 5. Međunarodni kongres doktora medicine Republike Srpske, Teslić 2017.
  4. Gužvić V, Ilić V, Figurek A. Overview on oral hypoglycemic (OH) issued prescriptions in Republic of Srpska from years 2004. to 2014. Pharmacia, 2016. Vol. 19 (1) (2016): 11-15.
  5. Ilić-Baus Đ, Ilić V, Karaman M. Uticaj Ni, Cu i Cd na brojnost filamentoznih gljiva u zemljištu sa zasadima klonova topole M1, PE19/66 i B229. Zaštita materijala. Vol. 56 (4) (2015): 447-456.
Usavršavanja
  • 2013-2022. Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Doktor medicinskih nauka – Farmacija
  • Medicinski fakultet Novi Sad, Sertifikat o obučenosti o dobrobiti oglednih životinja za poslove V kategorije
  • 2007- 2012. Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Magistar farmacije
Naziv teme Značaj pravovremenog dijagnostikovanja i adekvatnog tretmana dijabetesa i dijabetesne polineuropatije

SAŽETAK PREDAVANJA

Dijabetes melitus predstavlja globalni zdravstveni problem modernog vremena i vodeći uzrok smrti u svijetu. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije od dijabetes melitusa boluje 537 miliona ljudi širom svijeta, sa tendencijom porasta broja oboljelih od dijabetesa do 2030. godine na 643 miliona. Visoka prevalencija dijabetesa povećava incidencu i ozbiljnost posljedica uslijed brojnih metaboličkih poremećaja koji se manifestuju u vidu mikrovaskularnih i makrovaskularnih komplikacija sa učestalošću dijabetesnih neuropatija od 10-100% kao najčešće komplikacije dijabetesnog oboljenja. Dijabetesne neuropatije su složeni, heterogeni poremećaji koji obuhvataju širok spektar abnormalnosti uzrokujući značajan morbiditet i mortalitet. Prema procjeni Američke asocijacije za dijabetes 50% oboljelih od dijabetesa ima neuropatiju, a 56% pacijenata koji imaju simptome nisu nikada čuli za dijabetesnu neuropatiju. Često, nepravovremeno dijagnostikovanje dijabetesne neuropatije doprinosi razvoju ove komplikacije koja u 25% slučajeva prouzrokuje ulceraciju stopala, u 11% slučajeva može zahtjevati amputaciju stopala. Liječenje dijabetesne neuropatije zasniva se na osnovnoj etiologiji i simptomatskoj terapiji. Dijabetes melitus i njegove komplikacije predstavljaju opterećenje ne samo sa zdravstvenog nego i sa socijalnog aspekta za ekonomsko stanje pojedinca i društva zbog kompleksnosti bolesti i troškova terapije. U cilju prevencije, bolje kontrole bolesti i poboljšanja kvaliteta života pacijenata značajnu ulogu ima kontinuirana edukacija zdravstvenog osoblja, pravovremeno otkrivanje i tretman kako osnovne bolesti tako i njenih komplikacija.