Siniša Maksimović

BIOGRAFIJA PREDAVAČA
Ime i prezime predavača: Siniša Maksimović
Naziv institucije u kojoj predavač radi sa punim radnim vremenom: Javna zdravstvena ustanova  bolnica „Sveti Vračevi“ u Bijeljini
Sadašnje zvanje: Redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci
Izbor u sadašnje zvanje: 28.05.2020. godine
Broj godina radnog iskustva: 30
Uža naučna oblast: Hiururgija
Doktorat Doktorska teza: „Prognostički faktori evolucije urgentno operisanih bolesnika sa karcinomom leve polovine kolona i rektuma“, Med. fakultet u Beogradu, 09. Maj 2003. god.
Magisterijum Magistarska teza: “Limfogene metastaze karcinoma štitaste žljezde i njihov značaj u pojavi recidiva bolesti”, Med. fakultet u  Beogradu, 04. Juni 1997. god.
Specijalizacija Opšta hirurgija, Medicinski fakultet, Univerzitet Beogradu, R.B. 33/371 od 15.07.1998.godine.
Fakultet Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
Reference vezane za oblast predavanja
 1. Siniša Maksimović, Branislava Jakovljević, Zdenka Gojković, Zlatko Maksimović, Imunohistohemijski markeri: karcinoembrionalni antigen, p53, Ki 67 i proliferišići nuklearni antigen kao prognostički faktori karcinomoma kolona i rektuma, Biomedicinska istraživanja 2018; 9(1):8-15 doi: 10.7251/BII1801008M
 2. Zlatko Maksimović, Nebojša Tasić, Siniša Maksimović, Nikola Gavrić, Faktori povezani sa gubitkom prohodnosti arteriovenske fistule za hemodijalizu, Biomedicinska istraživanja 2018; 9(1):97-104 doi:10.7251/BII1702097V
 3. Branislava Jakovljević, Siniša Maksimović, Snježana Milićević, Dejan Đokanović, Tumori testisa – učestalost retroperitonealne limfadenomegalije u trenutku dijagnostikovanja bolesti, Scr Med 2018: 49: 43-48. doi:18575/msrs.sm.s.18.07,UDK: 616.683-006-033.2, COBISS.RS-ID: 7314712.
 4. Branislava Jakovljević, Snježana Milićević, Siniša Maksimović, Anđa Ćazić, Dejan Ćazić, Dejan Đokanović, Aleksandra Salapura, Milka Vještica, Učestalost testikulrane mikrolitijaze kod pacijenta sa karcinomom testis, Bilten ljekarske komore zenicko- dobojskog kantona, 2018: 26;1-5. ISSN 1512-7419.
 5. M. Bunijevac, M. Petrović-Layić, N. Jovanović-Simić, M. Kulić, S. Maksimović, Uticaj vokalne rehabilitacije na kvalitet života vokalnih profesionalaca, Svet rada, 2017; 14 (1) 51-67.
Trenutno učešće na naučnim projektima:
 • November-December 2000. Donald L. Morton,  Prof. MD John Wayne Cancer Institute Santa Monica L.A, USA,
 • June 1995. – June 1997, Radan Dzodic, Prof. M.D. Institute of oncology and radiology for Serbia in Belgrade.
 • September 2006 Harvard Medical School, 77 Avenue Louis Pasteur, Boston, Massachusetts, USA
Usavršavanja
 • 2011.-“Hospital Management for Southeast European Countries”, St. Mary’s hospital, Kourume, Kyushu, Japan, 17 January to 20 February, 2011. (Organized by the Japan International Cooperation Agency under the International Cooperation Program of the Government of Japan);
 • 2014.- 11th International Course on Developing and Organizing a Trauma System and MCS Organization, March 23 April 4th, 2014 Rambam, Health Care Campus Haifa, Israel
 • 2015.- MEDinISRAEL 2015, The 3rd Biennial Medical Devices & HIT Conference March 23-26, 2015, Israel, Tel Aviv.
Drugi podaci Članstvo u:
 • Udruženje hirurga Pepublike Srpske
 • Udruženje laparoskopskih hirurg Bosne i Hercegovine
 • Drušvto koloproktologa Jugoslavije
 • European Society for Medical Oncology, ESMO, ID number 20093
 • European Society of Surgical Oncology, ESSO, ID number is 2641
Naziv teme Signalni sistemi i pojava maligne transformacije ćelije

SAŽETAK PREDAVANJA

To su sistemi preko kojih se impuls prenosi kroz ćeliju do jezgra pod pogodnog signalnog molekula. Živi organizmi su izuzetno složeni informacioni sistemi, a život se verovatno stvara pomoću  informacionih mehanizama. Sasvim je jasno da su osnovni biomolekuli – nukleinske kiseline i proteini – informacioni molekuli i da je prenos informacija osnova života, njegova ključna karakteristika. Postoje tri osnovna puta međućelijske komunikacije: kroz hormone, plazma membrane i kontaktnu signalizaciju preko pora.
Jedan od najviše proučavanih signalnih puteva je onaj pod kontrolom ras gena odgovornog za sintezu „malog“ G-proteina.
Mutacija kodona 12 ukazuje na pojavu preneoplastičnih ćelija, što je značajno za ranu dijagnozu ovih neoplazmi. Aktivacija puteva prenosa signala prisutna je kod hronične mijeloidne leukemije koja nastaje pojavom filadelfijskih hromozoma, gde dolazi do fuzije BCR i c-abl gena i pojave BCR-ABL fuzionog proteina. C-abl gen kodira sintezu tirozin protein kinaze, a BCR gen kodira sintezu serin protein kinaze.
Veoma jasnu vezu sa pojavom malignih promena ima i mutacija gena koji kodira receptor epidermalnog faktora rasta (EGF-R). Receptor je polipeptid koji prodire u plazma membranu. U slučaju eritroblastoma dolazi do mutacije gena koji kodira receptor i do pojave v-erb B onkogena. Ovaj onkogen kodira sintezu skraćenog receptora, odnosno receptora koji ima samo citoplazmatski i transmembranski deo i trajno je aktivan bez vezivanja epidermalnog faktora rasta. Ovo dovodi do kontinuirane proliferacije i maligne promene ćelije.