Rosa Šapić

BIOGRAFIJA PREDAVAČA

Ime i prezime predavača Rosa Šapić
Naziv institucije u kojoj predavač radi sa punim radnim vremenom Univerzitet Bjeljina, Fakultet zdravstvenih studija
Sadašnje zvanje Vanredni profesor
Izbor u sadašnje zvanje 2022.
Broj godina radnog iskustva 33
Uža naučna oblast Psihijatrija
Doktorat Doktorsku disertaciju odbranila je 04.10.2007.godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini, sada u Kosovskoj Mitrovici, pod naslovom: ”Porodica i psihoticizam kao faktori za nastanak i prognozu politoksikomanije u subpopulaciji mladih”. Mentor: Prof. Dr Milutin Nenadović, neuropsihijatar
Magisterijum Zvanje magistar nauka stekla je 1998. god. na Medicinskom fakuletetu u Prištini iz oblasti psihijatrije. Februara 1998. godine odbranila je magistarski rad pod naslovom: “Evaluacija psihosomatskog statusa koronarnih bolesnika i modaliteti psihoterapije I prevencije“, mentor Prof. Dr Vojislav Trajković, neuropsihijatar
Specijalizacija Specijalističke studije u periodu septembar 1992 – mart 1996. god., 08.03.1996. stekla zvanje: Specijalista neurposihijatrije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Fakultet 1989. Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini
Reference vezane za oblast predavanja
 1. Vicentic S, Šapic R, Damjanovic A, Vekic B, Loncar Z, Dimitrijevic I, Ilankovic A, Jovanovic A. :„Burnout of formal caregivers of children with cerebral pals“,. Israel journal of psychiatry and related sciences 2016; M23; IF 0,789
 2. Stojanović-Tasić, M.,Latas, M., Milošević, M., Aritonović, J., Ljušić, D., Šapić, R. :„Is Balint training associated with the reduced burnout among primary health care doctors?“ Libyan Journal of Medicine, Article ID: ZLJM 1440123, vol.13, Issue 1, 2018, M22, IF 1,678
 3. Grijak, Đ., Roganović, G., Markov.Z.,Šapić,R.:Monografija „Interdisciplinarni pristup nasilju“, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, ISBN: 978-86-85625-43-5, Septembar 2019 (M12)
 4. Šapić., R., Đurđević,S: „Balint metoda kao način sprečavanja Burn out sindroma kod stručnjaka koji rade sa dementnim korisnicima na rezidencijalnom smeštaju“, rad izložen na Međunarodnoj konferenciji „Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – ALOS 19“, Beograd 28. i 29. novembar 2019. Godine (M36,zbornik apstrakta 0,5)
 5. Stojanovic-Tasic M, Aritonovic-Pribakovic J, Mihajlovic D, Vucurevic M, Sapic R,. „Is Balint training associated with higher degree of empathy among primary health care doctors?”, poster presentation at the 21 st IBF Congress, September 11 th -15 th , 2019, Porto, Portugal.
 6. Đurđević,S., Šapić, R., Đurđević, A. : „Specijalizovana psihoterapija za visoko traumatizovane osobe“ rad izložen na Međunarodnoj konferenciji
 7. Milićević Karanović,J., Mesaroš Živkov, A., Sapic, R., Malešević, D., Varađanin,V.,Pavlov,S.,Vukobrat,A.,Brkljač,T.: Eksploracija adaptacije studenata visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi na kriznu situaciju izazvanu pandemijom covid-19, Monografija, ISNB:978-86-85625-52-7, Izdavač: Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača u Kikindi, 2020 (M12)
 8. Šapić., R., Dimović,A.:(udzbenik) Nega dusevnih bolesnika sa osnovama psihijatrije, Izdavač: Univerzitet Bjeljina, 2023.
Usavršavanja
 • Završila dvogodišnju edukaciju iz Grupne psihoterapije 1998. na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu kod Prof.dr Tomislava Sedmaka, i stekla zvanje grupnog terapeuta,
 • Godine 2005. na Institutu za mentalno zdravlje završila četvorogodišnju edukaciju iz sistemske porodične psihoterapije, kod dr Marklene Ivanovic i dr Nevene Calovske i stekla zvanje sistemskog porodičnog psihoterapeuta,
 • Godine 2010. ma Elisovom institutu u Beogradu završila dvogodišnju edukaciju iz racionalno emotivno bihejviorane psihoterapije, kod Doc. Zorice Maric, i stekla zvanje REBT terapeuta.
 • Godine 2014. u okviru Balint udruzenja Srbije i Internacionalne Balint federacije, završila dvogodišnji edukaciju iz Balint metode, kod dr Natase Vranjes i dr Tanje Popovic,
 • Godine 2016. postala predsednik Balint društva Srbije a 2018. član “Task force” tima Internacionalne Balint Federacije.
Drugi podaci Autor je nekoliko programa Kontinuirane medicinske edukacije Balint metodom. Član:
 • Savez društva psihoteraputa Srbije (SDPS) -Evropska asocijacija psihoterapeuta (EAP)
 • Predsednik Balint društva Srbije,-član Borda Internacionalne Balint federacije11. Učešće: 20th IBF Congress Oxford 6-10th September 2017
Naziv teme Balint metoda za profesionalace koji pružaju pomoć drugima
Pomoć pomagačima

SAŽETAK PREDAVANJA

Balint edukacija se pokazala odlična za lekare svih specijalnosti kao i druge profesionalce u zdravstvu (farmaceute, medicinske sestre, psihologe, spec. pedagoge, socijalne radnike, defektologe), koji žele da unaprede svoj odnos sa klijentima, a naročito pomaže u sticanju veština za rad sa “problematičnim klijentima” kao i u preveniraju sopstvenog sindrom sagorevanja u poslu. Edukacija je usmerena na ODNOS TERAPEUT-KLIJENT, koji počiva na psihoterapijskim osnovama. Unapređuje svest o izuzetnom
terapijskom značaju tog odnosa koji se kroz rad u Balint grupama uči i čija se veština trenira. Svojim specifičnim ciljevima i metodologijom edukacija je benefitna za terapeute, za klijente i za instituciju.
Naime, i sam osnivač ove metode, Mihail Balint, psihijatar, je pre više od 70 godina počeo sa obukom lekara opšte medicine, jer je smatrao da su oni posebno opterećeni velikim brojem pacijenata i da bi povećanje psihološkog znanja lekara olakšalo njihov rad. Kasnije se ova obuka raširila i postajala sve prisutnija u drugim granama medicine. Danas je u mnogim zemljama u Evropi, Balint edukacija sastavni deo specijalističkih studija.
Balint grupe su za praktičare koji u svom radu ne traže smer i/ili tehnička uputstva za rad u svojoj praksi, već prepoznaju vrednost razvijanja i produbljivanja empatične emocionalne veze sa svojim klijentima. Pomažu u unapređenju razumevanja celokupnog stanja pacijenta, što zauzvrat proširuje kreativne mogućnosti terapeuta za angažovanje u terapijskom procesu. Istovremeno, grupni proces dovodi do smanjenja izolacije profesionalaca, koja prevladava u zdravstvu i koja doprinosi sindromu sagorevanja u poslu. Balint edukacija takođe omogucćava bolju povezanost među praktičarima različitih disciplina koji učetvuju u tretmanu.
Ključne reči: Balint metoda, odnos terapeut- klijent, sindrom pregorevanja