Dragana Srebro

BIOGRAFIJA PREDAVAČA

Ime i prezime predavača Dragana Srebro
Naziv institucije u kojoj predavač radi sa punim radnim vremenom Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu,  Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju
Sadašnje zvanje Docent
Izbor u sadašnje zvanje 2021.
Broj godina radnog iskustva 12
Uža naučna oblast Farmakologija, klinička farmakologija i toksikologija, medicina bola
Doktorat 2016. god., oblast Medicinska farmakologija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Master akademske studije 2022. god. Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite, Medicinski fakultet i Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Akademske specijalističke studije 2015. god., oblast Klinička farmakologija i terapija,  Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Uža specijalizacija 2021. god., oblast Medicina bola,  Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Specijalizacija 2019., Klinička farmakologija,  Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Fakultet 2011. god. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Reference vezane za oblast predavanja
 1. Srebro D, Dožić B, Vučković S, Savić Vujović K, Medić Brkić B, Dožić I, Srebro M. The Interactions of Magnesium Sulfate and Cromoglycate in a Rat Model of Orofacial Pain; The Role of Magnesium on Mast Cell Degranulation in Neuroinflammation. Int J Mol Sci. 2023 Mar 26;24(7):6241. M21, IF = 6,6
 2. Srebro D, Dožić B, Savić Vujović K, Medić Brkić B, Vučković S. Magnesium Sulfate Reduces Carrageenan-Induced Rat Paw Inflammatory Edema Via Nitric Oxide Production. Dose Response. 2023 Feb 2;21(1):15593258231155788. M23 IF =2,623
 3. Srebro D, Rajković K, Dožić B, Vujović KS, Brkić BM, Milić P, Vučković S. Investigation of the Antinociceptive Activity of the Hydroethanolic Extract of Junglas nigra Leaf by the Tail-Immersion and Formalin Pain Tests in Rats. Dose Response. 2022 Aug 17;20(3):15593258221119877. M23 IF =2,623
 4. Srebro DP, Vučković S, Milovanović A, Vujović KS, Vučetić Č, Prostran M. Preventive treatment with dizocilpine attenuates oedema in a carrageenan model of inflammation: the interaction of glutamatergic and nitrergic signaling. Inflammopharmacology. 2019;27(1):121-128. M22 IF = 3.24
 5. Srebro D, Vučković S, Milovanović A, Savić Vujović K, Prostran M. Evaluation of Prophylactic and Therapeutic Effects of Tramadol and Tramadol Plus Magnesium Sulfate in an Acute Inflammatory Model of Pain and Edema in Rats. Front Pharmacol. 2018;9:1326. M21, IF= 3.85
Trenutno učešće na naučnim projektima “Bazična i kliničko-farmakološka istraživanja mehanizama dejstva i interakcija lekova u nervnom i kardiovaskularnom sistemu”, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj R. Srbije, ON 175023, od 2011.god.
Usavršavanja
 • Nacionalna referentna laboratorija za uzročnike mikoza, Medicinski fakultet u Beogradu; 2009-2011.
 • međunarodni skupovi: Kopenhagen, Danska 2017; Boston, SAD 2018; Krakov, Poljska 2018; Valensija, Španija, 2019. …
Drugi podaci
 • Organizator KME “Novine u istraživanju i lečenju bola“na Medicinskom fakultetu u Beogradu, april 2022.
 • H-indeks 12; broj citata 446; kumulativni impakt faktor oko 70; oko 130 publikacija (30 radova sa JCR liste, 8 poglavlja u udžbenicima, knjigama, preko 90 izvoda…)
 • pohvalnica Medicinskog fakulteta u Beogradu za postignute izvanredne rezultate u doktorskoj disertaciji, 2017.g.
 • predsedavajuća sesijom ili predavač po pozivu u više nacionalnih i internacionalnih skupova (2016-2023.g)
Naziv teme Značaj primene magnezija u terapiji

SAŽETAK PREDAVANJA

 Magnezijum je mineral značajan za mnoge fiziološke procese u organizmu. Koristi se u osim ju korekciji ndeficita magnezijuma u organizmu i u terapiji preeklampsije, određenih poremećaja srčanog ritma, migrene.  Novija istraživanja pokazuju da magnezijum ima značajnu ulogu u prevenciji i terapiji drugih stanja, npr. bola, inflamacije, depresije itd. Istraživanja pokazuju da magnezijum u kombinaciji sa opioidima i anesteticima ostvaruje sinergističku interakciju potencirajući njihov analgetski efekt. Magnezijum je blokator kalcijumskih kanala i nekompetitivni blokator N-metil-D-aspartatnog (NMDA) receptora. Dodatno, magnezijum ima i druge mehanizme dejstva. On moduliše aktivnost različitih jonskih kanala, kao na primer vaniloidnih (V1 i V4) i ankirinskih (A1) kanala za prolazne receptorske potencijale. Pomenuti mehanizmi, a posebno aktivacija i senzitizacija NMDA receptora imaju značajnu ulogu i u razvoju bola.