Dragan Zečević

BIOGRAFIJA PREDAVAČA
Ime i prezime predavačaDragan Zečević
Naziv institucije u kojoj predavač radi sa punim radnim vremenom

Fakultet zdravstvenih studija Univerzitet “BIJELJINA”

International Center for Cardiovascular Disease MC Medicor, Polje 40, 6310 Izola,
Slovenia

Sadašnje zvanjePrim. Doc. Dr sci. med.
Izbor u sadašnje zvanje2020. godine
Broj godina radnog iskustva33,5 godine
Uža naučna oblastKardiologija
DoktoratMedicinski Fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2005. godine, oblast: Stratifikacija
rizika, Kardiohirurgija 
MagisterijumMedicinski fakultet univerziteta u Beogradu, 2002. godine, oblast: Kardiologija
Primarijat24.01.2008. godine
Uža specijalizacijaKardiologija, Medicinski Fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 1999. godine
SpecijalizacijaInterna medicina, Medicinski Fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 1994. godine
FakultetMedicinski Fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 1989. godine
Reference vezane za oblast predavanja
 1. Krstić B., Zečević D. PRAVA PACIJENATA U SVETLU ZAKONSKIH REŠENJA
  DRŽAVA SA PROSTORA BIVŠE JUGOSLAVIJE. In: Conference Proceedings of the International
  Scientific Conference HOLISTIC APPROACH TO THE PATIENT; 2019 November 14; University
  of Novo mesto Faculty of Health Sciences, Kregar Velikonja N. [editor], Slovenia:
  246-53.
 2. Martić N.B., Zečević D., Đurđević M.V., Milijašević D.S., Tomić
  N.Z., Lalić-Popović M.N., Todorović N.B., Medin D.V., Milijašević B.Ž. COMPARATIVE
  ANALYSIS OF THE USE OF SERUM LIPID-REDUCING DRUGS IN THE REPUBLIC OF SERBIA AND
  NORDIC COUNTRIES IN THE PERIOD 2015-2017. Hospital Pharmacology – International
  Multidisciplinary Journal, 2020;7(3)
 3. Tomić N., Tomas A., Sabo S., Krsmanović A., Zečević D. 2019. THE
  INFLUENCE OF PHARMACODYNAMIC PARAMETRS ON DESTINY OF ANTIBOTICS, ACTUAL PROBLEMES
  OF HEALTH AND SOCIAL WORK, PROCEEDINGS FOR THE 10TH ANIVERSARY OF ESTABLISHMENT
  OF ST CYRIL AND METHODIUS INSTITUTE OF ST ELIZABETH UNIVERSITY IN PARTIZANSKE, SLOVAKIA.
  P: 91-100.ISBN 978-80-89464-37-1
 4. Krsmanović A., TOMIĆ N., TOMIC LJ., ZECEVIC D., SABO
  S., KUSTURICA M.2019. NISKA PREVALENCA DEPRESIJE U REPUBLICI SRPSKOJ, PROCEEDINGS
  FOR THE 10TH ANIVERSARY OF ESTABLISHMENT OF ST CYRIL AND METHODIUS INSTITUTE OF
  ST ELIZABETH UNIVERSITY IN PARTIZANSKE, SLOVAKIA. P: 101-106.ISBN 978-80-89464-37-1
Usavršavanja Tokom jeseni 1998. godine, u okviru rada na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju
Instituta za kardiovaskualarne bolesti u Sremskoj Kamenici, pod mentorstvom Prof.
Dr Marka Kovača, završio sam obuku iz transezofagealne ehokardiografije (TEE). Krajem
2006. i tokom januara 2007. godine, u okviru rada u Specijalnoj bolnici „Ostrog“,
pod mentorstvom Prof. Dr Dragane Bojić, završio sam obuku iz multislajsne skenerske
(MSCT, MDCT) koronarografije. Tokom 2018. godine, u okviru rada u Međunarodnom centru
za kardiovaskularne bolesti MC Medikor, u ekipi koju je predvodio Prof. Dr Marko
Noč, obučen sam za preoperativnu pripremu bolesnika za TAVI proceduru i za njihovo
intenzivno lečenje nakon procedure.
Drugi podaciU svom poslu se najviše bavim intenzivnom negom i terapijom kardiohrurških bolesnika,
pripremom bolesnika za kardiohiruške i inteverventne kardiološke procedure kao i
neinvazivnom kardiološkom dijagnostikom. Bio sam član istraživačkog tima projekta
„Kvalitet života nakon operacija na otvorenom srcu“, rukovodilac Prof.
Dr Đorđe Jakovljević, koji je trajao pet godina (na Institutu za kardiovaskualarne
bolesti u Sremskoj Kamenici, Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju).
Naziv temeDijagnostika i intenzivna terapija hipovolemičnog šoka

SAŽETAK PREDAVANJA

Hipovolemični šok je najčešće posledica naglog gubitka krvi. Masivan gubitak volumena
može da bude izazvan: gastrointestinalnim krvarenjem, nakon trauma, nakon hirurških
zahvata ili zbog bilo kog stanja koje može da smanji cirkulišući intravaskularni
volumen ili drugu telesnu tečnost kao što su intestinalna opstrukcija, peritonitis,
akutni pankreatitis, ascites, dehidratacija zbog ekscesive perspiracije, teške dijareje
ili produženog povraćanja, dijabetesa insipidusa, pojačane diureze ili nedovoljnog
unosa tečnosti. Ovo stanje potencijalno ugrožava život. Dolazi do smanjenja minutnog
volumena srca i neadekvatne tkivne perfuzije što dovodi do tkivne anoksija i brzog
prelaska ćelijskog metabolizma sa aerobnog na anaerobni i zbog nagomilavanja laktata
nastaje metabolička acidoza. Bez zadovoljavajuće nadoknade krvi ili volumena, hipovolemični
šok može da dovede do ireverzibilnog oštećenja organa ili organskih sitema. Neophodno
je sprovesti kontinuirani monitoring – kako analitički (fizički i hemijski)
tako i sintetički (klinički monitoring uz obaveznu upotrebu adekvatnih skoring-sistema)
i što pre započeti brzu i adekvatnu nadoknadu tečnosti kristaloidima i plazma-ekspanderima
kao i nadoknadu krvi i krvnih produkata da bi se uspostavio odgovarajući intravaskularni
volumen i da bi se sistolni krvni pritisak podigao i održao iznad 80 mmHg uz adekvatnu
primenu oksigenoterapije i inotropnih lekova. Istovremeno se mora vršiti i odgovarajuća
priprema bolesnika za eventualni urgentni operativni zahvat ili endoskopsku proceduru.