Boro Krstić

BIOGRAFIJA PREDAVAČA
Ime i prezime predavača Boro Krstić
Naziv institucije u kojoj predavač radi sa punim radnim vremenom Univerzitet Bijeljina, Farmaceutski fakultet
Sadašnje zvanje Vanredni profesor
Izbor u sadašnje zvanje 20.06.2020. godine
Broj godina radnog iskustva 20
Uža naučna oblast Građansko pravo
Doktorat “Pravni režim stranih ulaganja u Republici Srpskoj-stanje i perspektive”
Magisterijum Pravo konkurencije u pravu Evropske unije
Akademske specijalističke studije „Evropsko pravo”
Fakultet Univerzitet u Beogradu – Pravni fakultet
Reference vezane za oblast predavanja
 1. Krstić, B., Zečević, D., (2021), The legal nature of the professional error and its impact on the form of liability of health care professionals in the Republic of Serbia, International Journal of Health, New Technologies and Social Work, Vol.16, No.2, 53-63. M24
 2. Krstić B., Tomić, LJ. Mesarović A., (2022), Osnov građanske odgovornosti zdravstvenog radnika zbog štete izazvane upotrebom medicniskog sredstva, II Međunarodni simpozijum Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije, Stručna greška – odgovornost zdravstvenog profesionalca, ustanove, državnih institucija ili neregulisana pravna procedura, Paraćin, Srbija. M33
 3. Krstić Boro, Ljiljana Tomić, Aleksandra Mesarović, (2022), Promet lekova u Bosni i Hercegovini i usaglašenost regulative sa susjednim državama i Evropskom unijom, Zbornik prispevkov, 12 znanstveno konferenco z mednarodno udeležbo, Celostna obravnava pacienta, Novo Mesto Slovenia. M33
 4. Krstić, B,,Zečević, D.(2019), Patients’ Rights in the Light of Legal Regulations of the Former Yugoslavian Countries, Book of abstracts, Holistic approach to the patient, University of Novo mesto Faculty of Health Sciences, Novo Mesto, p. 38. M33
 5. Mirković S., Rajković K., Jeremić, S. Gavrilović,M. Tomić, Lj., Arsić-Arsenijević V. S., Krstić B., (2018), “Kinetic Profile of the Antioxidant Activity of Propolis Extract: 2,2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl Radical Bleaching Assay (Article) Journal of apicultural science, vol. 62 br. 1, str. 39-46. M22
Trenutno učešće na naučnim projektima Referentni broj i naziv projekta:
 1. ERASMUS-EDU-2022-CBHE Greening Relevance in Operations in Western-Balkans Tertiary-Education Habitats ERASMUS2027 – KOORDINATOR NA PROJEKTU
 2. 609755-EPP-1-2019-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP Vitalising Ict Relevance In Agricultural Learning ERASMUS + KA2
Drugi podaci Izvodi nastavu na predmetima:
 1. Farmaceutsko zakonodavstvo – Farmaceutski fakultet, Univertzitet Bijeljina
 2. Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo – pravni aspekti zdravstvene njege – Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet Bijeljina
 3. Zdravstveno zakonodavstvo – Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija, Univerzitet Singidunum
Predavač po pozivu na naučno-stručnom skupu:
 1. Bol kao medicinski, biološki, psihološki, sociološi i kulturološki fenomen, Banja Koviljača, Srbija, 2019. – I Međunarodni simpozijum Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije.
 2. Stručna greška – odgovornost zdravstvenog profesionalca, ustanove, državnih institucija ili neregulisana pravna procedura, Paraćin, Srbija, 2022. – II Međunarodni simpozijum Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije.
 • Direktor Univerziteta Bijeljina 2012
 • Glavni i odgovorni urednik: Centar za izdavačku djelatnost, Univerzitet Bijeljina.
 • Glavni i odgovorni urednik časopisa: Akademski pregled ISSN 26372525, Izdavač Univerzitet Bijeljina.
 • Član naučnog odbora i recezent časopisa:
  1. International Review ISSN 2217-9739, Izdavač Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, (kategorija M51 za 2021.godinu).
  2. „Trendovi u poslovanju“ ISSN 2334-816X, Izdavač Visoka škola za poslovnu ekononomiju i preduzetništvo, Beogra, (kategorija M52 za 2021.godinu).
 • Član uređivačkog odbora domaćeg časopisa: Zdravstveno obrazovanje ISSN (Online) 2560-4996 GOD. I BROJ 1., Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu.
Naziv teme Stručna greška i odgovornost zdravstvenog radnika – subjektivna i objektivna odgovornost

SAŽETAK PREDAVANJA

Odgovornost zdravstvenih radnika je pitanje koje svoje korjene vuče još iz starog vijeka i kao takvo razvijalo se, mijenjalo, obuhvatalo različite kategorije, a najprije se ticalo odgovornosti ljekara usled ljekarske greške. Ovo je subjektivna odgovornost, odnosno odgovornost zbog krivice koja nastaje usled stručne greške zdravstvenog radnika. Naime, sudska praksa dugo vremena je zastupala stanovište da se odgovornost zdravstvenog radnika zasniva na krivici, bez obzira da li je šteta pacijentu načinjena usled stručne greške ili na drugi način. Zdravstveni radnik bi snosio odgovornost samo ukoliko se dokaže njegva krivica. Međutim, uvođenjem novih tehnoloških rješenja u medicini, postavilo se pitanje odgovornosti zdravstvenih radnika za štetu koja nastane upotrebom medicinskog sredstva kao opasne stvari, koje pitanje izlazi iz domena stručne greške. S obzirom na to uveden je koncept objektivne odgovornosti, koji je nepovoljniji za zdravstvene radnike. Do navedene izmjene sudske prakse došlo je usled izmjene propisa iz oblasti zdravstva koja se dobrim dijelom odnosi na sve veći značaj prava pacijenata. Cilj rada (predavanja) jeste upoznati ljekare, farmaceute i medicinske sestre o četiri oblika odgovornosti kojima zdravstveni radnik može biti podvrgnut ukoliko primjenom medicinskih mjera pacijent pretrpi štetu na svom tijelu ili dođe do pogoršanja zdravlja, bez obzira da li je ta šteta nastala usled krivice zdravstvenog radnika ili na drugi način, odnosno upotrebom medicinskog sredstva kao opasne stvari.